CORONA CONSULTING

Het dagelijks management over Corona Consulting wordt gevoerd door Anatoli van der Krans. Anatoli is als economische geïnteresseerd jurist gespecialiseerd in het adviseren van aandeelhouders en ondernemingsleiding. Hij heeft een jarenlange ervaring in zowel wetenschap, bedrijfsleven en advocatuur. Zijn focus ligt op het snijvlak van recht en bedrijf en zijn stijl kenmerkt zich door een effectieve combinatie van mens- en taakgerichtheid.

Anatoli is afgestudeerd in het financieel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij startte zijn loopbaan als universitair docent ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Naast het geven van hoorcolleges en werkgroepen deed hij promotieonderzoek naar de virtuele aandeelhoudersvergadering. Vervolgens stond hij als advocaat ondernemingen en toezichthouders bij waarna hij bij pensioenbelegger MN zich richtte op corporate governance vanuit aandeelhoudershoek. In die hoedanigheid deed hij veel ervaring op met ESG integratie in beleggingsbeslissingen, Shareholder Litigation, Client Relationship Management en MVO.

Anatoli is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Onderneming & Financiering’ en publiceert regelmatig in diverse media. Hij is een veelgevraagd spreker en docent. Hij is bestuurder bij de Stichting Elektronische Communicatie tussen Vennootschap en Aandeelhouder (SECVA).

Corona Consulting heeft toegang tot een breed netwerk van professionals met dezelfde visie en filosofie: mensen met ervaring en autoriteit in hun specifieke kennisgebied en met de drang om duidelijke resultaten te boeken.

anatoli van der krans

CORPORATE GOVERNANCE

Goed ondernemingsbestuur, of corporate governance, valt niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. De klassieke corporate governance was sterk juridisch geënt en richt zich primair op de interne werking van de organen van de vennootschap en hun onderlinge verhouding.

Bij de ondernemingsleiding is er naast de klassieke governance vraagstukken steeds meer aandacht voor andere aspecten: risk,  compliance en cultuur (RCC). Vanuit maatschappij, aandeelhouders en toezichthouders neemt de nadruk op corporate social responsibility (CSR) toe waarbij de tevens aandacht uitgaat naar environmental, social and governance (ESG) aspecten van de bedrijfsvoering.

ESG aspecten en zaken als Risk, Compliance en Culture kunnen het beste integraal en gezamenlijk benaderd worden. Corona Consulting adviseert ondernemingen over het inrichten van een de optimale governance structuur.  Hierbij valt te denken aan:

  • Implementatie good governance (codes)
  • Risico governance
  • Stakeholder dialoog en rapportage
  • Risico cultuur (incl. gedragscomponenten)
  • Board evaluatie, verbetering en educatie
  • (her)ontwikkelingen en implementeren van Code of Conduct
  • Interim management door governance professionals/ corporate secretary

verantwoord investeren

RESPONSIBLE INVESTMENT

Corona Consulting definieert Verantwoord Beleggen als het geheel van beleggingsactiviteiten waarbij bewust en actief rekening wordt gehouden met de invloed van milieu-, sociale-, en bestuurlijke factoren, de zogenaamde ESG factoren: Environment, Social en Governance.

Hierbij hoort een beleggingsportefeuille waarin evenwicht bestaat tussen enerzijds de fiduciaire verantwoordelijkheid (afwegingen tussen risico en rendement) en anderzijds maatschappelijke verantwoordelijkheid van investeerders. Corona Consulting is er van overtuigd dat bedrijven die serieus maatschappelijk verantwoord ondernemen, op de lange termijn beter zullen presteren.Verantwoord beleggen  gaat niet alleen om het integreren van ESG aspecten maar ook om het zijn van een actief aandeelhouder. De drie instrumenten van actief aandeelhouderschap zijn stemmen, dialoog en rechtszaken.

Corona Consulting heeft veel ervaring met het helpen van investeerders  om optimaal gebruik te maken van deze aandeelhoudersrechten om invloed uit te oefenen op het bestuur van ondernemingen. Dit kan betrekking hebben op corporate governance, strategie, financiën, milieu en maatschappij.

SHAREHOLDER LITIGATION

De Nederlandse samenleving geeft er veelal de voorkeur aan om geschillen te regelen zonder naar de rechter te stappen. Tegelijkertijd bieden veel jurisdicties aandeelhouders wel de gelegenheid om tegen ondernemingen een rechtszaak aan te spannen. Deze mogelijkheden zijn ruim aanwezig in de VS met o.a. het class action systeem. Corona Consulting kan investeerders assisteren met het wereldwijd terugvorderen van  verliezen op investeringen die worden geleden door onrechtmatig handelen van ondernemingen, marktmisbruik, schendingen van ondernemingsrecht en financieel recht, faillissementen, herstructureringen, fraude en soortgelijke gevallen.

Hoofddoelstellingen voor het voeren van juridische procedures inzake aandeelhouderschap van onze klanten zijn het verkrijgen van schadevergoeding, het realiseren van corporate governance verbeteringen en generale preventie. Wij adviseren alleen die zaken aanhangig  te maken waarmee duidelijke belangen gediend zijn, zoals onder andere in het geval van fraude en/of vormen van ondeugdelijke corporate governance. Het starten van een procedure in dit soort zaken kan een zuiverende werking hebben op de onderneming, in het bijzonder als dit gericht is op het aanpakken van degene(n) die dit gedrag hebben vertoond en als het voeren van de procedure leidt tot aanpassingen op het gebied van corporate governance en/of ondernemingsgedrag.

Corona Consulting voert zelf geen rechtszaken maar kan investeerders wel adviseren en werk uit handen nemen.  Bij het starten van een rechtszaak moet een zaak beoordeeld worden op o.a.  jurisdictie, slagingskans, trackrecord advocaat, verhaal in de media, financieringsconstructie etc. Voorts kan Corona Consulting investeerders helpen bij het monitoren van de zaak en het uitonderhandelen van een schikking. Dit alles in nauw overleg en samenspraak met uw fonds.


VIRTUELE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Moderne communicatiemiddelen stellen aandeelhouders in staat om, ondanks de geografische afstanden, snel, efficiënt en betrekkelijk goedkoop met elkaar en met de vennootschap te communiceren en mee te stemmen over besluiten van de AVA. Met name bij vennootschappen met een (wereldwijd) verspreid aandelenkapitaal kunnen moderne communicatiemiddelen een enorme stimulans betekenen voor de participatie en representativiteit in aandeelhoudersvergaderingen.

Vennootschappen kunnen van deze moderne communicatiemiddelen profiteren door een geheel virtuele vergadering, een hybride vergadering of een fysieke vergadering met webcast. Bij een virtuele aandeelhoudersvergadering is er geen fysieke samenkomst van aandeelhouders maar wordt vergaderd en gestemd via internet. Een hybride vergadering is een formele fysieke vergadering met een voorafgaande virtuele discussie.

Corona Consulting is bijzonder gespecialiseerd in de afwegingen (juridisch, technisch en corporate governance) die een rol spelen bij de keuze tot inzet van moderne communicatiemiddelen.

Download nu het proefschrift van Anatoli van der Krans, De Virtuele Aandeelhoudersvergadering (2009)
virtuele aandeelhoudersvergadering

NEEM CONTACT MET ONS OP

CORONA CONSULTING

Dhr. Anatoli van der Krans

Adres:
Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam

Telefoonnummer:
(0031)06-15864053

E-mailadres:
info@coronaconsulting.nl

Voer uw naam in a.u.b.
Voer uw e-mailadres in a.u.b.
Voer uw telefoonnummer in a.u.b.
Voer uw bericht in a.u.b.